Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod firmy EURO KOVÁNÍ, Václav Šír

 

1. Objednání zboží

Objednávky se přijímají přímou objednávkou z internetového obchodu firmy Euro kování (http://www.eurokovani.cz) nebo e-mailem (vaclav.sir@eurokovani.cz). Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a je závazná pro obě strany. Přijetí a platnost objednávky od kupujícího je dána obdržením potvrzujícího e-mailu od prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že není schopen dodat zboží v požadovaném množství. Kupující svoji objednávkou potvrzuje, že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím, které jsou pro obě strany závazné.

 

2. Ceny

Platná cena je cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy (zaslání objednávky). Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Připočítává se cena dopravného (dle ceníku dopravce ).

 

3. Dodání zboží a způsob platby

Objednané zboží je odesláno do 3 kalendářních dnů po obdržení objednávky (pokud je zboží v požadovaném množství skladem). Dodání po částech je možné pouze po odsouhlasení kupujícím i prodávajícím. Pokud prodávající překročí dohodnutou dobu dodání konkrétního druhu zboží, má kupující právo zrušit objednávku a to telefonicky nebo emailem.

Objednávky se vyřizují s možností následujících variant plateb:
a) dobírka – platba při doručení poštou na fakturační, nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce
b) platba předem – po přijetí objednávky bude kupujícímu vystavena zálohová faktura, na základě které provede platbu na účet prodávajícího. Variabilní symbol platby odpovídá číslu zálohové faktury. Po připsání částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce.

 

4. Výměna zboží

Výměna zboží prodávajícím se může provést během 14 dní od jeho převzetí kupujícím. Pokud expedice proběhla správně dle objednávky kupujícího, musí tento uhradit náklady za zpětnou dopravu. Vrácené zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném balení. Zboží je nutno odeslat doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku.

 

5. Právo na storno kupní smlouvy

Kupní smlouvu může kupující zrušit do 14 dnů bez uvedení důvodů a to písemnou formou (dopis, e-mail) nebo zpětnou zásilkou. Zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném balení včetně dokladu (faktury). Lhůta začíná běžet dnem příjmu zboží. Náklady za poštovné hradí kupující. Zboží je nutné zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 15 dní vrátí peníze na bankovní účet kupujícího. prodávající si vyhrazuje podmínku odečíst náklady spojené s manipulací, balné a dobírku(poštovné)

 

6. Reklamace

  • Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
  • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 3 dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení musí kupující odešle na adresu: vaclav.sir@eurokovani.cz
  • Kupující vadné zboží na reklamaci zašle přepravní službou – na vlastní náklady – na adresu pobočky (Václav Šír, Do Klecánek 33, 250 67 Klecany). Balík musí být označen viditelným nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo, e-mail). Zboží zaslané na náklady provozovatele nebude přijato.
  • Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací(montáž/demontáž jednotlivých součástí výrobku ať už má nebo nemá vliv na funkčnost výrobku). Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Kupující je povinen zboží zkontrolovat před převzetím od přepravce. Zejména kvůli mechanickému poškození. Na pozdější reklamace mechanického poškození není brán zřetel.
  • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

7. Kontaktní údaje prodávajícího

Václav Šír DiS.
Do Klecánek 33
250 67 Klecany, okr. Praha-východ

tel. 733 293 238
e-mail: vaclav.sir@eurokovani.cz
http://www.EUROKOVANI.cz
č.účtu: 670100-2207154428/6210

 

8. Ochrana osobních údajů o kupujícím

Prodávající zajišťuje důvěrnost a zabrání zneužití dat o kupujícím. Obdržená data budou použita pouze pro přijetí, vyřízení a vyúčtování objednávky a nebudou zpracována k jiným účelům.

 

9. Platnost všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod firmy EURO KOVÁNÍ, Václav Šír jsou platné od 4.11.2009. Řídí se zásadami Občanského zák. č. 40/1964 Sb., resp. Obchodního zák. š. 513/1991 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.